Szkody łowieckie

Zgłaszanie zamiaru założenia upraw

Prosimy o zapoznanie się z informacją o zgłaszaniu zamiaru założenia upraw.

Zgłoszenia szkody łowieckiej

Zgłoszenia prosimy kierować na adres . Informacje te natychmiast otrzymują wszyscy członkowie Zarządu Koła. 

Dostrzegłeś zwierzynę, która wchodzi w uprawy i powoduje szkody? Zauważyłeś świeżą szkodę? Prosimy zgłoś to jak najszybciej wysyłając nam e-mail na adres:  z możliwie dokładną informacją o miejscu.

Dokumenty niezbędne przy oględzinach  lub szacowaniu zgłoszonych szkód:

 • dowód osobisty właściciela lub dzierżawcy,
 • dokumenty lub tytuł prawny potwierdzający prawa własności lub dzierżawy zgłaszanych nieruchomości rolnych,
 • pełnomocnictwo właściciela lub dzierżawcy w przypadku jego nieobecności w czasie oceny i wyceny ostatecznej,
 • wyciąg geodezyjny lub ortofotomapa zgłoszonej działki.

Zgłaszanie szkód łowieckich inne niż pisemne zgodnie z obowiązującym prawem nie może być rozpatrzone!
Odszkodowanie nie przysługuje przy szkodach nieprzekraczających wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy.

Schemat postępowania przy powstaniu szkód łowieckich

Powstanie szkody

W ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody (lub 14 dni od dnia jej powstania w sadach) należy zawiadomić na piśmie osobę upoważnioną przez koło łowieckie do przyjmowania zgłoszeń (informacje w urzędzie gminy lub izbie rolniczej) o wystąpieniu szkody.

W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody koło łowieckie dokonuje oględzin, zawiadamiając o ich terminie poszkodowanego na dwa dni przed ich dokonaniem. Na żądanie jednej ze stron może w nich uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej. Z wykonanych czynności sporządzany jest protokół. Poszkodowanego może reprezentować pełnomocnik.

Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed zbiorem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub płodu rolnego. Na 7 dni przed zbiorem uszkodzonej uprawy należy termin zbioru zgłosić na piśmie do koła łowieckiego w celu dokonania ostatecznego szacowania szkód. Na żądanie jednej ze stron może w nim uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej.

Z wykonanych czynności sporządzany jest protokół.

Jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się jedynie ostatecznego szacowania. Należy pamiętać, że nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu I ostatecznego szacowania wyklucza możliwość ponownego szacowania, w przypadku „ dalszego zwiększenia się szkody. Dopuszcza się ponowne szacowanie szkody – za porozumieniem stron – jeżeli nieuprzątnięcie płodów spowodowane było warunkami atmosferycznymi.

Podpisanie protokółu bez uwag oznacza zgodę na wysokość odszkodowania w nim wyliczoną! Jeżeli nie zgadzasz się ze sposobem dokonania szacowania lub wysokością odszkodowania dopilnuj by było to zawarte w podpisywanym protokole!

Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od sporządzenia protokółu ostatecznego szacowania szkody (ponownego szacowania szkody). W przypadku sporów organem mediacyjnym jest właściwy miejscowo urząd gminy. W przypadku nie dojścia do ugody możliwe jest wstąpienie na drogę sądową z pozwem o zapłatę.

Podstawy prawne

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z dnia 24 marca 2010 r.)
  W skład obwodów łowieckich z mocy ustawy nie wchodzą m.in.:
  • tereny w granicach administracyjnych miast i wsi;
  • tereny zajęte przez miejscowości nie zaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości;
  • budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.
 • USTAWA PRAWO ŁOWIECKIE, Rozdział 9 „Szkody łowieckie” Art. 46.
  Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:
  • w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
  • przy wykonywaniu polowania.

Pliki do pobrania

PDF:

 1. Protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych PDF
 2. Umowa ugody PDF

DOC:

 1. Protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych DOC
 2. Umowa ugody DOC

Dowiedz się więcej