RODO

RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

KOŁO ŁOWIECKIE NR 23 „OMYK”

Z SIEDZIBĄ W TUROSTÓWKU

ADRES DO KORESPONDENCJI

Turostówko, dnia 25-05-2018

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji na jakich zasadach KOŁO ŁOWIECKIE NR 23 „OMYK”, Z SIEDZIBĄ W TUROSTÓWKU NIP – 7821478475, REGON 6306677462 będzie przetwarzało Twoje dane.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest KOŁO ŁOWIECKIE NR 23 „OMYK”, Z SIEDZIBĄ W TUROSTÓWKU NIP – 7821478475, REGON 6306677462.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych PZŁ i prowadzonych w związku z nimi czynnościami gospodarczymi, czyli:

 1. prowadzenia gospodarki łowieckiej;
 2. troski o rozwój łowiectwa i współdziałania z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Urzędami Skarbowymi PZŁ, różnymi podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;
 3. czuwania nad przestrzeganiem przez członków Koła prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;
 4. organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;
 5. wspierania i prowadzenia prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;
 6. realizacji innych zadań zleconych przez odpowiednie organy państwowe itp.;
 7. egzekwowania prawa i prowadzenia postępowań porządkowych i dyscyplinarnych.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres e-mail:  lub zgłoś się osobiście do siedziby Koła Łowieckiego po uprzednim kontakcie telefonicznym – z sekretarzem Koła.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je lub otrzymujemy od Ciebie podczas zawierania transakcji związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, związanych z obowiązkami wynikającymi ze Statutu PZŁ oraz związanej z tym działalności gospodarczej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Koło?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z obowiązków wynikających ze Statutu PZŁ jak i uchwał Koła oraz związanych z nimi czynności gospodarczych oraz działalności gospodarczej. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych do celów statystycznych, ubezpieczeniowych czy szkoleniowych. Zgodę na przetwarzania danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc wykonać swą działalność statutową i gospodarczą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W dowolnym momencie może Pan/Pani uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Ma Pan/Pani również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pan/Pani możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Podanie danych osobowych jest wymogiem przystąpienia na staż lub wstąpienia do Polskiego Związku Łowieckiego, a co za tym idzie do Koła Łowieckiego.

Jakie masz uprawnienia wobec Koła w zakresie przetwarzania danych?

Koło nasze gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich Praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do sprostowania danych: zauważysz, że twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę, chyba że wymagają tego inne przepisy Prawa Polskiego (np. okres archiwizacji dokumentów związanych aktami osobowymi i skarbowo-rachunkowymi);
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniam pracownikom, instytucjom Państwowym (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Statystyczny, PIP, PZŁ, ubezpieczalniom oraz organom, które przetwarzają informacje na zlecenie tych instytucji), a także na Twoje wyraźne polecenie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe na czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów odrębnych prawa, w tym w szczególności podatkowych, ZUS – statystycznych i archiwizacyjnych.

W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych po rozpoczęciu obowiązywania RODO, czyli od 25 maja 2018 r. Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a o sposobie, czasie, obowiązkach przetwarzania danych osobowych, a także o możliwości sprzeciwieniu się przetwarzania danych.