Łowiectwo

W dzisiejszych czasach podstawowym zadaniem współczesnego łowiectwa jest takie kształtowanie liczebności gatunków łownych, aby nie groziła im degradacja i nie powodowały dużych konfliktów w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Działalność nasza opiera się na eliminowaniu poprzez odstrzał pewnej puli zwierząt gatunków charakteryzujących się dużą dynamiką rozrodczą (głównie kopytne). Natomiast w przypadku gatunków zwierząt, których liczebność obniża się (bażant, kuropatwa, zając) tworzymy i realizujemy programy restytucyjne. 

Proces restytucji zwierząt, który realizujemy, polega na otoczeniu ich szczególną opieką zapewniającą właściwe warunki do rozmnażania i rozwoju oraz na odpowiednich zabiegach takich jak tworzenie remiz czy dokarmianie w trudnych okresach. Często restytucja polega na zwiększeniu liczebności zwierząt, którą realizujemy poprzez zakup zwierząt z odpowiednich hodowli i wpuszczanie jej do naszych obwodów (reintrodukcja).

Dzięki zaangażowaniu myśliwych i leśników, w porównaniu do 1937 roku, obecnie w Polsce żyje kilkadziesiąt razy więcej łosi, jeleni, danieli, żaren, dzików i listów. W przypadku łosia, widząc błędy w zarządzaniu wymusiliśmy wprowadzenie moratorium na jego odstrzał. To niewątpliwie nasz wielki sukces. Niestety spadek liczby gatunków żyjących w agrocenozach (kuropatwy, zające) spowodowany jest dużymi przeobrażeniami w rolnictwie (monokultury zbóż i duże powierzchnie pól). W efekcie tego typu zjawisk nasza praca jako myśliwych jest przykładem ekologii stosowanej i przyczynia się do ratowania zagrożonych gatunków oraz zachowania różnorodności przyrodniczej.

Łowicka eksploatacja zwierząt, a więc jej odstrzał, nie ma dowolnego charakteru, jest obwarowana koniecznością corocznego monitoringu, planowania wieloletniego oraz akceptacji planów i kontroli tej działalności ze strony administracji Państwowej.

Ekonomia gospodarki łowickiej jest również bardzo ważnym elementem. Statystycznie członek koła łowieckiego w ciągu roku ma obowiązek przepracowania (nieodpłatnie – społecznie) przynajmniej kilku dni, ponosząc dodatkowe opłaty jak choćby koszty dojazdu do obwodu łowieckiego, zakupu karmy, narzędzi i materiałów. Myśliwi ponoszą dodatkowo koszty corocznego liczenia zwierzyny, jej ochrony i pomocy oraz introdukcji.

Chcielibyśmy też jasno wskazana fakt, że w odniesieniu do samego polowania, to średnio na upolowanie jednego zwierzęcia (jelenia, daniela, sarny, dzika) potrzeba około siedmiu naszych wyjazdów do obwodu łowieckiego, co też wymaga czasu i środków finansowych. Należy podkreślić, że upolowana zwierzyna nie jest własnością myśliwego. Jeśli myśliwy chce ją wziąć na użytek własny musi ją odkupić. Sprzedaż zwierzyny dla myśliwego lub skupu stanowi przychód dla koła łowieckiego. To właśnie te środki umożliwiają wypłatę odszkodowań rolnikom, zakupu karm i materiałów, z których budowane są urządzenia łowieckie takie jak: paśniki, podsypy (dla ptactwa) czy ambony, aby realizować zadania jakie są stawiane myśliwym.

Łowiectwo ma również trudne do oszacowania znaczenie społeczne, ponieważ polowanie jest dla nas nie tylko wspaniałą przygodą, ale również pozwala państwu za darmo dysponować siłą ponad 120 tysięcy strażników przyrody! Dbamy i chronimy zwierzęta i przyrodę. Pilnujemy pól, aby minimalizować szkody w uprawach. W przypadkach katastrof takimi jakimi jest na przykład ASF realizujemy zadania jakie stawia przed nami Państwo przez co chronimy naszą gospodarkę.

Dowiedz się więcej o tym jak pomagamy zwierzynie oraz chronimy środowisko klikając w poniższe wpisy: