OBWODY

Koło Łowieckie nr 23 „Omyk” w Turostówku dzierżawi obwody łowieckie numer 159 i 182 o łącznej powierzchni 9189 ha (wyłączone 553 ha). Powierzchnia użytkowa 8636 ha, w tym grunty leśne 328 ha.

W latach 1960-1970 na obwodach tych pozyskiwano głównie zające w ilości do ponad 300 rocznie. Blisko połowa z nich była odławiana w sieci i wysyłana zagranicę. W latach 1980 pozyskiwano już jedynie kilkadziesiąt sztuk zajęcy rocznie. Z uwagi na drastyczny spadek populacji zająca, od sezonu łowieckiego 1996/97 w naszym kole zaprzestaliśmy polowań na zające.

Populacja sarny w naszym kole ulegała stopniowej poprawie, stąd pozyskanie wzrosło od kilkunastu sztuk w latach 1980 do 75 sztuk w roku 2010.

Do końca ubiegłego wieku pozyskanie jeleni i danieli było jednostkowe, nie przekraczając 10 sztuk rocznie. Dzików pozyskiwaliśmy w granicach 20-30 sztuk.

W latach 2000-2010 pozyskanie jeleni, danieli i dzików ulegało stopniowemu wzrostowi, osiągając poziom przedstawiony poniżej.

.             2010-11      2011-12        2012-13      2013-14       2014-15

Jeleń        25                 20                     15                31                  29

Daniel      25                 24                     25                35                  39

Sarna       61                 72                     96                52                  54

Dzik         177                81                     33                90                  52

Obwód 159 „Turostowo”

Obwód łowiecki nr 159 o powierzchni użytkowej 3480 ha w tym grunty leśne 302 ha, zlokalizowany jest w rejonie miejscowości: Dąbrówka Kościelna – Turostówko – Bednary – Krześlice – Łagiewniki – Kiszkowo.

Szczegółowy opis przebiegu granicy: z Kiszkowa w kierunku południowym drogą przez Popkowice, Sroczyn i Łagiewniki do Pomarzanek. Stąd drogą na zachód przez Krześlice, Bednary i dalej do pasa betonowego odchodzącego w kierunku północnym na Stęszewice. Pasem tym, a dalej drogą przez Stęszewice i daj do drogi Głęboczek-Kiszkowow w Dąrbówce Kościelnej, a następnie drogą tą na wschód do Kiszkowa.

 

Na jego terenie niedaleko Turostówka mieści się domek myśliwski wraz z magazynem i przyległym terenem gospodarczym. W tym obwodzie znajdują się kompleksy leśne i liczne remizy. Bytuje tu najwięcej zwierzyny grubej: jeleni, danieli, saren i dzików.

Od strony zachodniej obwód graniczy z Puszczą Zielonka, z której przechodzi i pozostaje w naszym obwodzie pewna część populacji danieli i jeleni.

Obwód jest wyjątkowo bogaty w populację saren. Dzięki bardzo dobrej, wieloletniej gospodarce łowieckiej udało się nam odbudować jej stan. W ostatnich latach często spotyka się rudle, które nierzadko mają kilkanaście sztuk a czasem nawet 40 i 50 osobników.

W okolicach Kiszkowa, przez obwód przepływa rzeka Mała Wełna, obok licznych oczek wodnych, stanowi ona idealne miejsce dla bytowania ptactwa wodnego.

W celu odbudowy populacji bażantów, corocznie do obwodu wpuszczanych jest kilkadziesiąt sztuk.

Na terenie tego obwodu myśliwi zaangażowani są w dokarmianie zwierzyny w okresie zimowym, w którym ma ona utrudniony dostęp do pokarmu. Dodatkowo szczególną uwagę przywiązujemy do redukcji listów, dzięki czemu w ostatnich latach zaobserwowaliśmy odbudowanie również populacji zwierzyny drobnej, w tym zajęcy, bażantów i kuropatw.

Obwód 182 „Węglewo”

Obwód łowiecki nr 182 o powierzchni użytkowej 5156 ha w tym grunty leśne 26 ha zlokalizowany jest w rejonie miejscowości: Pobiedziska – Gołuń – Imielno – Lednogóra – Skrzetuszewo – Głębokie – Sroczyn.

Szczegółowy opis przebiegu granicy: z miejscowości Głębokie drogą przez Skrzetuszewo, Lednogórę do Wojnowa, a dalej na południowy-zachód na Bociniec drogą do Imielna. Drogą Imielno-Gołuń do strumyka w Gołuninie. Strumykiem ty około 750m do drogi Wierzyce-Gołuń i drogą tą w kierunku zachodnim przez Gołuń do drogi Kocanowo-Borówko. Drogą tą na południe do drogi Wagowo-Pobiedziska w miejscowości Borówko. Stąd drogą na północ do Pobiedzisk, a dalej przez Pomarzanowice i Łagiewniki do Sroczyna. Stąd na wschód drogą przez Berkowo do punktu wyjścia w Głębokim.

Jest to drugi obwód dzierżawiony przez koło o charakterze typowo polnym z licznymi remizami śródpolnymi. W latach 2012-2013 w związku z powstaniem kopalni piasku powstało kilka dużych stawów i oczek wodnych, które stały się siedliskami ptactwa wodnego.

W obwodzie bytuje sarna polna, dzik oraz jeleń.

Obwód 182 graniczy z jeziorem Lednickim. To właśnie z niego każdego roku w okresie późnej jesieni i zimy ciągną gęsi, które siadają następnie na polach i ścierniskach naszego obwodu. Dzięki temu nasi myśliwi mają możliwość ciekawych polowań.

Mapy obwodów do pobrania:

 

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1nu1xmmQjD2-7wfjCd0ennTJ8Dv0" width="640" height="480"></iframe>
Mapa obwodu 159
Mapa obwodu 182

Dowiedz się więcej o tym jak pomagamy zwierzynie oraz chronimy środowisko klikając w poniższe wpisy: