OBWODY

Koło Łowieckie nr 23 „Omyk” w Turostówku dzierżawi obwody łowieckie numer 159 i 182 o łącznej powierzchni 9189 ha (wyłączone 553 ha). Powierzchnia użytkowa 8636 ha, w tym grunty leśne 328 ha.

W latach 1960-1970 na obwodach tych pozyskiwano głównie zające w ilości do ponad 300 rocznie. Blisko połowa z nich była odławiana w sieci i wysyłana zagranicę. W latach 1980 pozyskiwano już jedynie kilkadziesiąt sztuk zajęcy rocznie. Z uwagi na drastyczny spadek populacji zająca, od sezonu łowieckiego 1996/97 w naszym kole zaprzestaliśmy polowań na zające.

Populacja sarny w naszym kole ulegała stopniowej poprawie, stąd pozyskanie wzrosło od kilkunastu sztuk w latach 1980 do 75 sztuk w roku 2010.

Do końca ubiegłego wieku pozyskanie jeleni i danieli było jednostkowe, nie przekraczając 10 sztuk rocznie. Dzików pozyskiwaliśmy w granicach 20-30 sztuk.

W latach 2000-2021 pozyskanie jeleni, danieli i dzików ulegało stopniowemu wzrostowi, osiągając poziom przedstawiony poniżej.

Obwód 159 „Turostowo”

Obwód łowiecki nr 159 o powierzchni użytkowej 3480 ha w tym grunty leśne 302 ha, zlokalizowany jest w rejonie miejscowości: Dąbrówka Kościelna – Turostówko – Bednary – Krześlice – Łagiewniki – Kiszkowo.

Szczegółowy opis przebiegu granicy: z Kiszkowa w kierunku południowym drogą przez Popkowice, Sroczyn i Łagiewniki do Pomarzanek. Stąd drogą na zachód przez Krześlice, Bednary i dalej do pasa betonowego odchodzącego w kierunku północnym na Stęszewice. Pasem tym, a dalej drogą przez Stęszewice i daj do drogi Głęboczek-Kiszkowow w Dąrbówce Kościelnej, a następnie drogą tą na wschód do Kiszkowa.

 

Na jego terenie niedaleko Turostówka mieści się domek myśliwski wraz z magazynem i przyległym terenem gospodarczym. W tym obwodzie znajdują się kompleksy leśne i liczne remizy. Bytuje tu najwięcej zwierzyny grubej: jeleni, danieli, saren i dzików.

Od strony zachodniej obwód graniczy z Puszczą Zielonka, z której przechodzi i pozostaje w naszym obwodzie pewna część populacji danieli i jeleni.

Obwód jest wyjątkowo bogaty w populację saren. Dzięki bardzo dobrej, wieloletniej gospodarce łowieckiej udało się nam odbudować jej stan. W ostatnich latach często spotyka się rudle, które nierzadko mają kilkanaście sztuk a czasem nawet 40 i 50 osobników.

W okolicach Kiszkowa, przez obwód przepływa rzeka Mała Wełna, obok licznych oczek wodnych, stanowi ona idealne miejsce dla bytowania ptactwa wodnego.

W celu odbudowy populacji bażantów, corocznie do obwodu wpuszczanych jest kilkadziesiąt sztuk.

Na terenie tego obwodu myśliwi zaangażowani są w dokarmianie zwierzyny w okresie zimowym, w którym ma ona utrudniony dostęp do pokarmu. Dodatkowo szczególną uwagę przywiązujemy do redukcji listów, dzięki czemu w ostatnich latach zaobserwowaliśmy odbudowanie również populacji zwierzyny drobnej, w tym zajęcy, bażantów i kuropatw.

Obwód 182 „Węglewo”

Obwód łowiecki nr 182 o powierzchni użytkowej 5156 ha w tym grunty leśne 26 ha zlokalizowany jest w rejonie miejscowości: Pobiedziska – Gołuń – Imielno – Lednogóra – Skrzetuszewo – Głębokie – Sroczyn.

Szczegółowy opis przebiegu granicy: z miejscowości Głębokie drogą przez Skrzetuszewo, Lednogórę do Wojnowa, a dalej na południowy-zachód na Bociniec drogą do Imielna. Drogą Imielno-Gołuń do strumyka w Gołuninie. Strumykiem ty około 750m do drogi Wierzyce-Gołuń i drogą tą w kierunku zachodnim przez Gołuń do drogi Kocanowo-Borówko. Drogą tą na południe do drogi Wagowo-Pobiedziska w miejscowości Borówko. Stąd drogą na północ do Pobiedzisk, a dalej przez Pomarzanowice i Łagiewniki do Sroczyna. Stąd na wschód drogą przez Berkowo do punktu wyjścia w Głębokim.

Jest to drugi obwód dzierżawiony przez koło o charakterze typowo polnym z licznymi remizami śródpolnymi. W latach 2012-2013 w związku z powstaniem kopalni piasku powstało kilka dużych stawów i oczek wodnych, które stały się siedliskami ptactwa wodnego.

W obwodzie bytuje sarna polna, dzik oraz jeleń.

Obwód 182 graniczy z jeziorem Lednickim. To właśnie z niego każdego roku w okresie późnej jesieni i zimy ciągną gęsi, które siadają następnie na polach i ścierniskach naszego obwodu. Dzięki temu nasi myśliwi mają możliwość ciekawych polowań

Mapy obwodów do pobrania:

Mapa obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego

Dowiedz się więcej o tym jak pomagamy zwierzynie oraz chronimy środowisko klikając w poniższe wpisy: