Skąd myśliwi wiedzą ile mogą upolować zwierzyny? Co to są łowieckie plany hodowlane i do czego służą?

Łowieckie plany hodowlane są to dokumenty, które określają zasady i cele związane z hodowlą zwierzyny łownej w danym obszarze łowieckim. Mają one na celu zarządzanie populacją zwierzyny oraz regulację polowań w sposób zrównoważony i zgodny z zasadami ochrony przyrody.

Łowieckie plany hodowlane zawierają informacje dotyczące rodzajów zwierzyny łownej występującej w danym obszarze, jej liczebności, struktury wiekowej i płciowej, a także stanu środowiska naturalnego. Na podstawie tych informacji ustala się cele hodowlane, czyli poziom populacji, który ma być utrzymany w danym obszarze. Plany mogą również określać zasady dotyczące selektywnych polowań, ochrony gatunków zagrożonych, zasad pozyskiwania i rozrodu zwierzyny oraz monitorowania stanu populacji.

Łowieckie plany hodowlane są przygotowywane przez właścicieli lub zarządców terenów łowieckich, często we współpracy z myśliwymi, ekologami i innymi specjalistami. Są one narzędziem, które pozwala na zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych i ochronę różnorodności biologicznej w kontekście łowiectwa.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo łowieckie Art. 8.