Pomagamy zwierzynie tworząc i dbając o remizy śródpolne…