Oświadczenia lustracyjne członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu Koła Łowieckiego

Art. 33d ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 67) nakłada na osoby kandydujące na członków organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych. Oświadczenie lustracyjne powinno zostać złożone najpóźniej w dniu głosowania nad danym kandydatem, lecz przed przystąpieniem do samego głosowania.

  1. obowiązek lustracyjny dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku,
  2. obowiązku składania oświadczenia lustracyjnego należy bezwzględnie przestrzegać,
  3. uchybienie temu obowiązkowi skutkować będzie nieważnością dokonanego wyboru,
  4. brak złożenia oświadczenia lustracyjnego nie podlega uzupełnieniu,
  5. oświadczenie lustracyjne powinno zostać złożone do przewodniczącego lub sekretarza walnego zgromadzenia najpóźniej w dniu głosowania nad danym kandydatem, lecz przed przystąpieniem do samego głosowania.

Z przywołanej powyżej podstawy prawnej (art. 33d ustawy Prawo łowieckie) wynika wprost, iż w skład wskazanych (w przypadku koła łowieckiego enumeratywnie) organów nie mogą wchodzić osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, które były pracownikami, funkcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa lub współpracowały z tymi organami.

Okólnik dotyczący składania oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o złożeniu oświadczeń przez członków organów PZŁ

Załącznik 1a – Wzór oświadczenia lustracyjnego

Załącznik 2a – Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego